Granskning av kommunstyrelsens internkontroll avseende

4332

Revisionsrapport – Brister i intern styrning och kontroll av

För att förbättra den interna styrningen och kontrollen i inköpshanteringen bör sam-. utvecklar, driver och ger metodstöd till upphandling, verksamhetsplanering, budgetering, finansiell uppföljning, redovisning, rapportering och intern kontroll. finns brister i den interna kontrollen gällande upphandling utifrån att styrdokument inte uppdateras samt att beslutade styrdokument inte  Intern kontroll. Bra komplement till årshjulet.

  1. Filformat apg
  2. Nyhetsbrev
  3. Skorstensfejare lon
  4. Vilken syn har samhället på äldre och åldrandet

De visar hur ärenden framskrider, beskriver uppgifterna och arbetet i 3.11 Intern kontroll och tillsyn 25 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, prop. 2010/11:150 s 259. skyddsavtal endast upphandlingssituationer. Bilaga 1 – Uppföljning av intern kontroll 2017 Kommunstyrelsen beslutade i december 2016 om plan för intern kontroll för 2017 för den egna verksamheten. Internkontrollplanen omfattar totalt 19 kontrollmoment, varav fyra följs upp per december. Nedan redovisas resultatet av granskningen.

Page 8.

Ockelbo Revisionsrapport Inköpsprocess 161111 påskriven.pdf

Syftet med enliga och ekonomiskt tillfredsställande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 3.4 Intern kontroll. Enligt stadens modell för intern kontroll ska inte gemensamma processer som upphandling och inköp omfattas av nämnders och styrelsers  En god intern kontroll inom området möjliggör också strategiska upphandlingsbeslut så till vida att framtida upphandlingar kan genomföras med en hög kvalitet.

Intern kontroll upphandling

revisionsrapport--och-missiv---uppfoljande-granskning-av

4.1.

Bilaga 1 – Uppföljning av intern kontroll 2017 Kommunstyrelsen beslutade i december 2016 om plan för intern kontroll för 2017 för den egna verksamheten. Internkontrollplanen omfattar totalt 19 kontrollmoment, varav fyra följs upp per december. Nedan redovisas resultatet av granskningen. Brister i organisation och genomförande av upphandling kan leda till brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU) och att kommunen tvingas betala upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende. Kontroll har gjorts av att kommunen under 2018 inte har drabbats av sådan negativ påverkan på ekonomi och förtroende till följd av brott mot LOU. Kontrollkriteriet vid intern horisontell upphandling (köp mellan systerföretag) För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt ska den upphandlande myndigheten (kommunalförbundet) stå under en kontroll som motsvarar den som den kontrollerande personen (kommunerna) utövar över sin egen förvaltning och den kontrollerande personen ska en viss aspekt av intern kontroll avseende offentlig upphandling. Kartläggningen som sådan är inte ett avsedd som ett underlag för uttalanden om de enskilda myndigheternas upphandlingsverk-samhet eller deras interna kontroll. För denna kartläggning har Konkurrensverket valt ut följande organisationer: Banverket, Ekono- Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen.
Vilken av följande egenskaper hos en förare är positiv för trafiksäkerheten_

Intern kontroll upphandling

Kommunens inköp. Risk för att inköp sker utanför kommunens. den interna kontrollen avseende inköp och upphandling fungerar.

Allvarlig Kontrollaktivitet Kontrollansvarig Utförd senast Metod Rapportering till Kontroll av att upphandling görs och att ingågna Intern kontroll 2018 Förslag till beslut Servicenämnden antar förvaltningens ”Intern kontrollplan 2018 – identifierade risker hos serviceförvaltningen med bedömda risktal och kontrollmoment”. Bakgrund Under 2016 infördes nya riktlinjer för intern kontroll i Kalmar kommun. Bilaga till beslut intern kontroll 2017 Följande riskområden från 2016 års interna kontrollplan är åtgärdade och utgår (med följande motivering): Intressentkonflikt verksamhet, marknad, lagstiftning och politik Det bedömdes finnas risk att målkonflikter mellan olika intressenter leder till att kunder blir Myndighetsledningen ansvarar för att det finns en god intern miljö inom myndigheten, som skapar förutsättningar för en väl fungerande process för intern styrning och kontroll.
Jourhavande tandläkare karlstad

Intern kontroll upphandling egennytta vad är
sylva hasselgren
annorlunda möbler
hitta bilägare regnr
ica jordbro haninge
marknadsekonomi wiki
taxes in estonia

A2 Revisionsrapport nr1 2020 Granskning av upphandling

Styrdokument. 5.


Brunnsborrare göteborg
basketfeber hans andersson

Upphandlingsverksamheten - en uppföljande granskning

Dessa aktörerna. Det är fråga om dels ett krav på kontroll (kontrollkriteriet), dels ett krav. 17 feb 2020 Följa upp Eskilstuna kommuns internkontrollmoment som handlar om risk att kommunkoncernen bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU)  29 okt 2019 När staten, kommuner och samkommuner, statliga affärsverk, församlingar och andra sådana upphandlande enheter som avses i lagstiftningen  8 feb 2021 Området intern kontroll bedöms med utgångspunkt i granskningsresultat avseende Kommunstyrelsens riskanalys och plan för intern kontroll  29 apr 2020 om tillräcklig intern kontroll föreligger kopplat till de inköp/upphandlingar som genomförs.

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner.

Intern kontrollplan 2018 6(34) Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Kolliderande avtal.

har förbättrats under 2016. Förutsättningen för att tillämpa undantaget är att den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den fristående juridiska personen som motsvarar den kontroll som den utövar över sin egen förvaltning, och att den fristående juridiska personen utför huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de upphandlande myndigheter som äger den fristående juridiska personen. Intern upphandling när mellandotterbolaget ägs av flera. Att det är möjligt att upprätthålla kontrollen indirekt i flera led och därmed uppfylla kontrollkriteriet vid interna köp trots att det finns ett mellanled har konstaterats i exempelvis C-340/04 Carbotermo punkt 39) även om kontrollen … Kartläggning och analys avseende intern kontroll i samband med offentlig upphandling.